28 stu

eCommerce Hrvatska

Korisni linkovi za pročitati prije pokretanja web shopa

http://ecommerce.hr/wp-content/uploads/2016/05/Top-10-kriterija-za-analizu-legalnosti-web-trgovine.pdf

ecommerce.hr/wp-content/uploads/2016/11/10-pitanja-koje-si-morate-postaviti-prije-pokretanja-web-trgovine.pdf

http://www.mingo.hr/public/trgovina/Letak%20MINGO.pdf

http://marcelmajsan.com/wp-content/uploads/2015/07/Info-bro%C5%A1ura-Uvjeti-za-obavljanje-trgovine.pdf

16 stu

Web shop – uvjeti poslovanja

Primjer općih uvjeta poslovanja s weba

https://www.sensilab.hr/opci-uvjeti-poslovanja

http://people2people.hr/index.php/kako-kupovati

Zakon o zaštiti potrošača

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Članak 72, stavak 1:  “Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.”

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

http://digured.srce.hr/arhiva/263/119771/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaču dati slijedeću uputu:

»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.